Нақша чорабиниҳо

Наќшаи
кории Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соњаи наќлиёт барои соли 2019.

т/р Номгўи чорабинињо
Иљрокунандагон Мўњлати иљро
1 Омўзиши Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри соли 2018 ва андешидани тадбирњои зарурї бобати татбиќи вазифањои марбут ба назорат ва танзими соњаи наќлиёт Шуъба ва бахшњои Дастгоњи марказї, Раёсатњои зертобеи Хадамот
Январ-омузиш, татбиќ-тибќи мўњлатњои муќарраршуда
2 Ба Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон омода ва пешнињод намудани сметаи ягонаи даромад ва харољоти Дастгоњи марказї, Раёсатњои зертобеъ ва басти вазифањои Хадамот барои соли 2019 Шуъбаи иќтисод ва иттилоот Моњи январ

3 Назароти иљрои талаботи санадњои меъёрию њуќуќии амалкунандаи соњаи наќлиёт ва Созишномањои байналмиллалие, ки Љумњурии Тољикистон эътироф намудааст.
Гузаронидани санљишњои наќшавї тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санљиши субъектњои хољагидор» Шуъба ва бахшњои Дастгоњи марказї, Раёсатњои зертобеи Хадамот Дар давоми сол

Тибќи наќша
4 Дар доираи ваколатњои вогузоршуда таъмини намудани иљрои дастуру супоришњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон вобаста ба њалли масъалањои марбути соња Шуъба ва бахшњои Дастгоњи марказї, Раёсатњои зертобеи Хадамот
Доимї

4 Гузаронидани љаласањои љамбастии фаъолияти Раёсатњои зертобеъ, КВД «Маркази сертификатсиякунони кор ва хизматрасонии соњаи наќлиёт ва Хадамот Роњбарияти Хадамот, шуъбаи иќтисод ва иттилоот Январ, апрел, июл, октябр
5 Љињати таъмин намудани вазифањои Низомномавї, гузаронидани корњои нозиротї дар њамаи самтњои фаъолияти соња, иштирок дар кори комиссияњо ва гурўњњои корї.
Андешидани чорањои маъмурї нисбати ќоидавайронкунандагон тибќи санадњои меъёрию њуќуќї Шуъба ва бахшњои Дастгоњи марказї, Раёсатњои зертобеи Хадамот
Мунтазам
6 Бобати такмил ва мукамалгардонии санадњои меъёри-њуќуќии соњавї пешнињод намудани лоињањои дахлдор Бахши њуќуќї, шуъба ва бахшњои Дастгоњи марказї, Раёсатњои зертобеи Хадамот
Вобаста ба зарурият
7 Тариќи иљозатномадињї таъмин намудани танзими давлатии фаъолияти корхонаву ширкатњои соња, соњибкорони инфиродї ва сертификатсиякунонии онњо. Шуъба ва бахшњои Дастгоњи марказї, Раёсатњои зертобеи Хадамот
Доимї
8 Таъмини талаботи ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи мурољиати шахсони воќеї ва њуќуќї» Комиссияи танзиму анъана ва љашну маросим, бахши њуќуќї , Раёсатњои зертобеи Хадамот
Мунтазам
9 Ташкил ва гузаронидани озмун барои ишѓоли мансабњои холї ва аттестатсияи хизматчиёни давлатї Шуъбаи кадрњо ва корњои махсус Дар мўњлатњои муайяншуда
10 Назорати рафти иљрои корњои сохтмонї дар марњилањои алоњидаи лоињањои амалишудаистодаи соња Шуъбаи назорат ва танзими хољагии роњњо, Раёсатњои минтаќавї
Давоми сол
11 Бо маќсади баланд бардоштани донишу малакаи касбии мутахассисон, ташкил намудани курсњои бозомузї. Шуъбаи кадрњо ва корњои махсус Давоми сол

12 Пешнињоди њисоботњо ба Вазорати наќлиёт ва дигар маќомотњои дахлдор оид ба натиљаи фаъолияти Хадамот дар давраи њисоботї. Шуъбаи иќтисод ва иттилоот, шуъбаи кадрњо ва корњои махсус, шуъбаи бањисобгирии муњосибавї
Охири моњ ва њар семоња